OBSAH :

1.Rozpočet obce na rok 2015

2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

3.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

4.Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2015

5.Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

8.Hospodárenie príspevkových organizácií

9.Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10.Podnikateľská činnosť

11.Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a)zriadeným a založeným právnickým osobám

b)štátnemu rozpočtu

c)štátnym fondom

d)rozpočtom iných obcí

e)rozpočtom VÚC

 

 

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 

1. Rozpočet obce na rok 2015

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2015.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.12.2014 uznesením č.6/2014

Rozpočet bol zmenený dva krát:

-prvá zmena   schválená dňa 27.04.2015 uznesením č. 15/2015

-druhá zmena schválená dňa 04.12.2015 uznesením č. 35/2015

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2015

 

 

 

 

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

137 346,00

311 738,00

z toho :

 

 

Bežné príjmy

123 938,00

136 000,00

Kapitálové príjmy

0

162 330,00

Finančné príjmy

13 408,00

13 408,00

 

 

 

Výdavky celkom

121 244,00

295 170,00

z toho :

 

 

Bežné výdavky

110 244,00

115 190,00

Kapitálové výdavky

11 000,00

179 980,00

Finančné výdavky

0

0

 

 

 

Rozpočet  obce

16 102,00

16 568,00

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

311 738,00

      297 297,68

                 94,27

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 311 738 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 297 297,68 EUR, čo predstavuje  94,27 % plnenie.

 

1.Bežné príjmy

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

136 000,00

131 559,57

96,73

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 136 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume

131 559,57 EUR, čo predstavuje  96,73 % plnenie.

 

a)daňové príjmy

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

85 480,00

                 82 691,43

                 96,73

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 57400 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 56496,15                                                                                                           čo predstavuje plnenie na 99,11 %.

 

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 26 000.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 23 615,51 EUR, čo je 90,82 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22 426,38 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1189,13 EUR a dane z bytov boli v sume  0  EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  23 546,96 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 68,55 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 37 301,47  EUR.

 

Daň za psa  415,00 Eur

Daň za užívanie verejného priestranstva 118,00 Eur

Daň za nevýherné hracie prístroje  0,00

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2 046,77

 

b)nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

24 850,00

                 23 424,04

                 94,26

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 24 850  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 23 424,04 EUR, čo je 94,26% plnenie. Uvedený príjem predstavuje , príjem z prenajatých pozemkov v sume 8,33 EUR a príjem z prenajatých budov  5640,00 EUR.

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Správne poplatky – 856,91

Poplatky a predaj výrobkov a tovarov a služieb 16 918,80

 

c) iné nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

2 270

                2 250,22

                99,12

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 270,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2250,22 EUR, čo predstavuje 99,12.% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

 

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 23 400,. EUR bol skutočný príjem vo výške 23 189,15 EUR, čo predstavuje 99,09% plnenie.

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Ministerstvo vnútra SR

103,95

Hlásenie pobytu občanov

Okresný úrad MI

640,00

Referendum

ÚPSVaR Mi

752,64

Osobitný príjemca-rod.prídavky

Ministerstvo vnútra SR

109,00

MŠ –didaktické hračky

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

292,95

Spoločný stav.úrad

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

13,61

Úsek dopravy

Okresný úrad Košice

25,00

Starostlivosť o ŽP

Implementačná agentúra MPSVaR

21 252,00

Opatrovateľská služba

 

 

 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 

2.Kapitálové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

162 330,00

162330,23

100

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 162 330,. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 162 330,23 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

 

Príjem z predaja kapitálových aktív:    0,00 EUR, 

Príjem z predaja budov bol vo výške  0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00 EUR.

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných  0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,00 EUR.

 

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 162 330,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 162 330,23. EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

 

 

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Environmentálny fond

156 330,23

Rekonštrukcia polyfunkčného obecného domu

Eustream Bratislava

6 000,00

Rekonštrukcia miest. chodníkov

 

   

 

3.Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

13 408,00

3 407,88

25,42

 

                                                                                   

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

295 170,00

282 459,73

             95,69

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 295 170,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 v sume 282 459,73 EUR, čo predstavuje  95,69 % čerpanie.

 

1.Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

115 190,00

              103 045,30   

              

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 115 190,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 v sume 103 190,00 EUR, čo predstavuje  89,45 % čerpanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

01116 Výdavky verejnej správy

57 245,00

49 047,29

95,48

0112 Ekonomická oblasť-poplatky

800,00

850,35

103,75

0133Iné všeobecné služby REGOB

104,00

103,95

99,95

0160 Všeob. verejné služby-voľby

644,00

640,00

100,00

 

0320 Požiarna ochrana

50,00

0

0

0451 Údržba miestnej komunikácie

   360,00

359,80

99,94

0510 Nakladanie s odpadmi

2900,00

2369,19

81,69

0640 Verejné osvetlenie

4 100,00

3 846,03

93,80

0810 športové služby

150,00

0

0

0820 Kultúrne služby

5 000,00

 3 283,09

65,66

0830 Vysielacie služby

200,00

103,46

51,73

0840 Náboženské a iné spol.služby

335,00

236,21

70,51

09111Vzdelanie -Predškolská  

          výchova          

13 890,00

13 224,03

95,20

09601Vzdelávanie – školské   

           stravovanie

6 420,00

6 249,26

97,34

0950 Školenie zamestnancov

100,00

78,00

78,00

1020 Staroba

800,00

650,00

81,25

1040 Dávky social.zabezpečenia

755,00

752,64

99,68

1020 Opatrovateľská služba

21 255,00

21 252,00

99,98

Spolu

115 190,00

103 045,30

 95,52

 

 

 

 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 54 899.- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 54 052,63 EUR, čo je 98,45 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  opatrovateľskej služby  a pracovníkov školstva .

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 19 299,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 19 064,80 EUR, čo je98,78 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 36 930,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 26 095,25  EUR, čo je 70,66 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1000,00 EUR, čo predstavuje 86,95 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných  0  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 0  EUR, čo predstavuje ....... % čerpanie.

 

2) Kapitálové výdavky :

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

179 980,00

             179 414,43    

             99,68 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 179 980,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 v sume 179 414,43 EUR, čo predstavuje  99,68% čerpanie.

 

Funkčná klasifikácia

rozpočet

skutočnosť

% plnenia

0111-Výdavky verejnej správy

 164 570,00

164 558,14

99,99

0451-  Rekonštrukcia chodníkov 

6 000,00

6000,00

100,00

08209 Kultúrne služby –amfiteáter, prístrešok

8 410,00

7980,28

94,89

0840  - Náboženské služby-zvonica

1 000,00

876,01

87,60

 

 

 

 

Spolu

179 980,00

179 414,43

99,68

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a)Výdavky verejnej správy- rekonštrukcia polyfunkčného obecného domu

Z rozpočtovaných  .164 570,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 164 558,14 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

b)Výstavba amfiteátra ,prístrešok

Z rozpočtovaných  8 410,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 7 980,28 EUR, čo predstavuje 94,89  % čerpanie.

c)Výstavba zvonice  

Z rozpočtovaných  1 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 876,01 EUR, čo predstavuje 87,60 % čerpanie.

d)Rekonštrukcia chodníkov   

Z rozpočtovaných  6 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 6000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

   

Bežné  príjmy spolu

131 559,57

z toho : bežné príjmy obce

131 559,57

Bežné výdavky spolu

103 045,30

z toho : bežné výdavky  obce

103 045,30

Bežný rozpočet

28 514,27

Kapitálové  príjmy spolu

162 330,23

z toho : kapitálové  príjmy obce

162 330,23

Kapitálové  výdavky spolu

179 414,43

z toho : kapitálové  výdavky  obce

179 414,43

Kapitálový rozpočet

-1 7084,20

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

+11 430,07

Vylúčenie z prebytku

 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

+11 430,07

Príjmy z finančných operácií

3 407,88

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií

3407,88

Príjmy spolu 

297 297,68

VÝDAVKY SPOLU

282 459,73

Hospodárenie obce

14 837,95

Vylúčenie z prebytku

-3 407,88

Upravené hospodárenie obce

11 430,07

 

Prebytok rozpočtu v sume 14 837,95 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 3 407,88 EUR  navrhujeme použiť na:                                                                                                                            

- tvorbu rezervného fondu                                       

 

    

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :

a)nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 3 407,88         EUR, a to na :

-výstavba prírodného amfiteátra   3 407,88   EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 11 430 ,07EUR.

                                                                                   

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                      

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2015

23 212,86     

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

 

                - z finančných operácií

 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........     

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie .......... 

4 623,58     

               - krytie schodku rozpočtu

 

               - ostatné úbytky

 

KZ k 31.12.2015

18 589,28     

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu .

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2015

71,66 

Prírastky - povinný prídel -       1 %                  

                           192,79 

               - povinný prídel -        %                     

 

               - ostatné prírastky

   

Úbytky   - závodné stravovanie                   

24,06 

               - regeneráciu PS, dopravu             

  

               - dopravné                         

 

               - ostatné úbytky                                              

120,00

KZ k 31.12.2015

120,39

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2015  v EUR

KZ  k  31.12.2015 v EUR

Majetok spolu

1 364 189,24

1 484 979,46

Neobežný majetok spolu

1 364 189,24

1 484 979,46

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

 

 

Dlhodobý hmotný majetok

1 251 766,73

1 368 177,87

Dlhodobý finančný majetok

73 150,76

73 150,76

Obežný majetok spolu

38 885,15

42 846,39

z toho :

 

 

Zásoby

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

 

 

Dlhodobé pohľadávky

 

 

Krátkodobé pohľadávky

12 472,66

5 446,13

Finančné účty

26 412,49

37 400,26

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

 

 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

 

 

Časové rozlíšenie

376,60

804,44

 

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2015 v EUR

KZ  k  31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 364 189,24

1 484 979,46

Vlastné imanie

729 009,91

728 873,07

z toho :

 

 

Oceňovacie rozdiely

 

 

Fondy

 

 

Výsledok hospodárenia

754 804,27

718 917,79

Záväzky

15 057,23

8 164,50

z toho :

 

 

Rezervy

500,00

550,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

3407,88

0,00

Dlhodobé záväzky

71,66

120,39

Krátkodobé záväzky

11 077,69

7 494,11

Bankové úvery a výpomoci

 

 

Časové rozlíšenie

620 122,10

747 941,89

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

-voči bankám                                                                                EUR

-voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)                                              EUR

-voči dodávateľom                                                       3 031,59  EUR

-voči štátnemu rozpočtu                                                               EUR

-voči zamestnancom                                                     2 415,62  EUR            

-voči poisťovniam a daňovému úradu                          1 865,44  EUR

-ostatné                                                                                         EUR

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2015 neposkytla dotácie ani právnickým osobám ani fyzickým osobám

 

10. Podnikateľská činnosť 

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia zo dňa 30.09.2003 vyd. Okresným úradom ,odbor živnostenského podnikania Michalovce č. Źo -2003/11700/2/AN. Predmetom podnikania je:

- vykonanie prác špeciálnym strojom ,univerzálny nakladač – rýpadlo a prídavnými 

   zariadeniami

- vedľajšia činnosť v doprave

- čistenie vodných tokov, odpadových vôd

- pomocné stavebné, zemné práce ,a demolačné práce

- výkopové práce, čistenie  staveniska

- búracie a upratovacie práce na stavbe

- nákladná cestná doprava

- prenájom dopravných a stavebných mechanizačných prostriedkov

- prenájom stavebných strojov a zariadení

 

V roku 2015 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady                                          469,76      EUR

Celkové výnosy                                               0,24      EUR

Hospodársky výsledok – strata                   469,52      EUR

 

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a)zriadeným a založeným právnickým osobám

b)štátnemu rozpočtu

c)štátnym fondom

d)rozpočtom iných obcí

e)rozpočtom VÚC

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 

  1. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

 

 

  

        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

 

 

- 5 -

MF SR

Výstavba prírodného amfiteátra

  3 407,88    

3 407,88

0

OU KE

Školské potreby MŠ

      109,00

    109,00

0

MV SR

REGOB

      103,95

    103,95

0

MV SR

Voľby -Referendum

      640,00

     640,00

0

UPSVaR

Rodinné prídavky

      752,64

     752,64

0

Minist.dopravy  SR

Spoločný stav.úrad

      292,95

      292,95

0

Minist.dopravy SR

Na úsek dopravy

        13,61

      13,61

0

OU Košice

Odbor starostlivosti o ŽP

         25,00

      25,00

0

 

b)Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec uzatvorila v roku 2015 zmluvu s Environmentálnym fondom Bratislava.

Poskytovateľ

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

Rozdiel

Environmentálny fond

156 330,23

156 330,23

0

 

 

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu        

     Obec nesleduje

 

 

Vo Veľkých Raškovciach dňa 30.05.2016