OBEC VEĽKÉ RAŠKOVCE

Všeobecne  záväzné  nariadenia

č. 02/12/66/2016

 

o miestnych daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Veľké Raškovce

 

 

 

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

        Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovuje v obci Veľké Raškovce v nadväznosti na § 98 zákona č.582/2004 Z.z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zavádza s účinnosťou od 1. januára 2017 na kalendárny rok 2017 tieto miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

 

§ 2

Druhy miestnych daní

 

 1. Obec Veľké Raškovce zavádza a ukladá od 1. januára 2017 na svojom území tieto miestne dane:
 1. daň z nehnuteľností,
 2. daň za psa,
 3. daň za užívanie verejného priestranstva,
 4. daň za predajné automaty,
 5. daň za nevýherné hracie prístroje.

 

§ 3

Zdaňovacie obdobie

 

 1. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) zákona o miestnych daniach  je kalendárny rok.
 2. Obec určuje zdaňovacie obdobie pre miestne dane uvedené v § 2 ods. 1 písm. c) tohoto nariadenia – za užívanie verejného priestranstva je zdaňovacím obdobím
 1. doba (každý aj začatý deň), počas ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné priestranstvo,
 2. doba (každá aj začatá hodina), počas ktorej skutočne dočasne parkuje motorové vozidlo na vyhradenom priestore.

 

PRVÁ ČASŤ

§ 4

Daň z nehnuteľností

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 1. daň z pozemkov,
 2. daň zo stavieb,

 

DAŇ Z POZEMKOV

§ 5

Sadzba dane

 

1)  Základom dane z pozemkov je podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) hodnota pozemku bez porastov určená vynás.výmery pozemkov  a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zák. 582/2004 a   to v KÚ Veľké Raškovce  OP –0,2967 EUR, TTP – 0,1002 EUR.

           Hodnota pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b), c), a e) je uvedená v prílohe č. 2 zák. 582/2004 Z.z. a to:  Stavebné pozemky 13,2700 EUR, záhrady 1,3200 EUR, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 1,3200 EUR.

     2) Ročnú sadzbu dane  z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane určuje v KÚ Veľké Raškovce u pozemkov v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                 

    trvalé trávnaté porasty na                                                             0,90 % zo základu dane

b) záhrady na                                                                                    0,80 % zo základu dane,

c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na                      1,25 % zo základu dane,

d) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané            

    vodné plochy na                                                                           0,80 % zo základu dane,

e) zastavané plochy a nádvoria na                                                    0,80 % zo základu dane,

f) stavebné pozemky na                                                                    0,80 % zo základu dane,

g) ostatné plochy na                                                                        1,25 % zo základu dane.

 

DAŇ ZO STAVIEB

§ 6

Sadzba dane

 

  1) Ročnú sadzbu dane zo stavieb obec Veľké Raškovce určuje  za každý aj začatý m2   zastavanej

      plochy v obci takto :

 

 1. 0,034 EUR - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu ,
 2. 0,070 EUR - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 0,100 EUR - stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 4. 0,1330 EUR - samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
 5. 0,3320 EUR - priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 6. 0,340 EUR - stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
 7. 0,200 EUR - ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f) .

2 ) Obec ročnú sadzbu dane podľa odst. 1 zvyšuje pri viacpodlažných stavbách u písm. a) až g) o 0,025 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 7

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

 1. Obec oslobodzuje od dane z pozemkov:
 1. pozemky, na ktorých sú cintoríny,
 2. močiare,
 3. časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia na rozvod vykurovacích plynov,
 4. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
 5. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

 

 1. Obec oslobodzuje od dane zo stavieb:
 1. stavby slúžiace školám, školským zariadeniam,

 

3. ) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 0,660 EUR  nebude vyrubovať ani vyberať.

 

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ ZA PSA

§ 8

Povinnosť daňovníka

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane  a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už   nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

§ 9

Sadzba dane

     1) Obec určuje sadzbu dane 5,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok.

 

TRETIA ČASŤ

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 10

Verejné priestranstvá a ich užívanie

 

 1. Verejnými priestranstvami v obci sú:
  1. hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
  2. vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
  3. všetky neknihované parcely v intraviláne obce.

 

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
 2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie zariadenie slúžiace na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky.
 3. Daňovník je povinný pred užívaním verejného priestranstva oznámiť správcovi dane svoje údaje, konkrétne verejné priestranstvo, ktoré chce užívať, spôsob užívania a dobu užívania verejného priestranstva.

 

§ 11

Sadzba dane

 

 1. Obec určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
  1. 5,00 EUR  za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,
  2. 0,17 EUR  za dočasné parkovanie motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.
 2. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 12

Sadzba dane

    Obec určuje sadzbu dane  663,88 EUR  za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 13

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných automatov

 

     1) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo. 

     2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných automatov.

PIATA ČASŤ

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 14

Sadzba dane

     Obec určuje sadzbu dane  663,88 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 15

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov

 

1) Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:

a) výrobné číslo prístroja

b) dátum začatia prevádzkovania prístroja

c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)

 

2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam evidencie nevýherných hracích prístrojov.

 

3) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.

ŠIESTA  ČASŤ

§ 16

Záverečné ustanovenia

1)   Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje

      Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2016 č. 04/12/2/2015 zo dňa

      04.12.2015.

2)   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/12/66/2016  schválilo  Obecné zastupiteľstvo   

      obce Veľké Raškovce  na svojom zasadnutí dňa 02.12.2016  uznesením č.66/2016 .

 3)  4) Všeobecne záväzné nariadenie č.02/12/66/2016 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.

 

Mgr.Elemér Jakab

starosta obce