Bežné príjmy

Položka podpoložka

 

Názov

 

Návrh 2018

Návrh 2019

Návrh 2020

111 003

Výnos dane z príj.poukz. územnej samosprávy

59 250

 59 250

 59 250

121 001

Daň z pozemkov

22 700

 22 700

 22 700

121002

Daň zo stavieb

  3 000

    3 000

   3 000

133 001

Daň za psa

     380

       380

      380

133 012

Daň za užívanie verej.pristranstva

  2 000

    2 000

   2 000

133 013

Za komunálne odpady a drob.st.odp

  1 900

    1 900

   1 900

212 002

Z prenajatých pozemkov

      10

         10

       10

212 003

Z prenajatých budov

  5 840

    5 840

   5 840

221 004

Ostatné poplatky

  2 000

    2 000

   2 000

223 001

Poplatky a predaj služieb

17 000

  17 000

 17 000

242

Úroky z tuz. vkladov

          5

       5

       5

292 012

Príjmy z dobropisov

  4 000

   4 000

   4 000

312 001

Dotácia –RP –zdroj 111

     300

      300

      300

312 001

 

Dotácia na voľby

         0

        0

       0

312 012

Dotácia pre MŠ –predš. v –zdroj-111

       50

    100

      100

312 012

Krajský stavebný úrad – zdroj 111

     300

    300

      300

312 012

Kraj.úrad na cestnú dopr. zdroj 111

       14

      14

        14

312 012

Ministerstvo vnútra SR –evid.obyv

     120

    120

      120

312 001 1AC1

Opatrovateľská služba

  8 112

       0

        0

312 001 1AC2

Opatrovateľská služba

  2 432

       0

        0

 

SPOLU :

129 413

118 869

118 869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančné operácie –Príjmové

Pol.podpol.

Názov

Návrh 2018

Návrh 2019

Návrh 2020

454 001

Prevod prostriedkov z pen. fondov

  40 000

20 000

20 000

453-131H

prevod –nevyčerpaná dotácia

  48 500

       0

     0

 

PRIJMY CELKOM :

  88 500

20 000

20 000

 

PRIJMY CELKOM :B +K

219 613

140 569

140 569

 

 

 

 

 

 

Výdavky bežného rozpočtu

Tr.podtr.

Pol.podpol

Názov

Návrh 2018

Návrh 2019

Návrh 2020

01.1.1.

611     zdroj 41

  SPRÁVA OBCE –tarifný    

  plat,funk.platSp- 01.1.1.ráva  

14800

14 800

14 800

01.1.1.

612 001

Osobný príplatok

  4 000

 4 000

 4 000

01.1.1.

621

Poistenie do VŠZP

  1 880

 1 880

 1 880

01.1.1.

625 001

Poistné na nemoc.poist

     265

    265

    265

01.1.1.

625 002

Poistné na starobné poistenie

  2 650

  2 650

 2 650

01.1.1.

625 003

Poistné na úrazové poistenie 

     150

     220

     220

01.1.1.

625 004

Poistné na invalidné poistenie

     564

     564

     564

01.1.1.

625 005

Na poistné v nezamestnanosti

     185

     185

     185

01.1.1.

625 007

Poistné do rezervného fondu 

     895

     895

     895

01.1.1.

631 001

cestovné

     300

     300

     300

01.1.1.

632 001

Elektrická energia ,plyn

15 000

15 000

15 000

01.1.1.

632 002

Vodné 

      400

     400

     400

01.1.1.

632 003

Poštové služby a telekomunikačné služby

      400

     400

     400

01.1.1.

632004

komunikačná infraštruktúra

      200

      200

     200

01.1.1.

632005

Telekomunikačné služby

      750

      750

     750

01.1.1.

633 001

Interiérové vybavenie 

      300

      300

     300

01.1.1.

633 002

Výpočtová technika

      500

      500

     500

01.1.1.

633 004

Prevádzkové stroje,

      200

      200

     200

01.1.1.

633 006

Všeobecný materiál

   2 500

   2 500

  2 500

01.1.1.

633 009

Knihy,časopisy,noviny

       400

      400

     400

01.1.1

633 015

Palivá ako zdroj energie

       350

      350

     350

01.1.1.

633 016

Reprezentačné

    2 000

   2000

  2 000

01.1.1.

634 001

Palivo mazivá

       100

     100

     100

01.1.1.

634 003

Poistenie mot.vozidla

        230

      230

     230

01.1.1.

635 002

Údržba výpočtov.techniky

       300

      300

     300

01.1.1.

635 004

Údržba prevádzk.strojov

       500

      500

     500

01.1.1.

635 006

Údržba budov

      100

      100

     100

01.1.1.

637 001

Školenie, kurzy, semináre

       100

      100

     100

01.1.1

637 002

Šport.a kult.podujatie-deň obce

    1 000

   1 000

  1 000

01.1.1.

637 003

Propag.rekl. –WEB stránka

       200

     200

     200

01.1.1.

637 004

Všeob.služby-revízie zariadení

       400

     200

     200

01.1.1.

637 005

Audítorské služby

       550

     550

     550

01.1.1.

637 005-1

Špecial.služby.-projektov.práce

    3 000

  3 000

  3 000

01.1.1.

637 006

Lekárske posudky

       100

     100

     100

01.1.1.

637 014

Stravovanie

       500

     500

     500

01.1.1

637 015

Poistné -budov

       650

     650

     650

01.1.1.

637 016

Prídel do soc.fondu

       180

     100

    100

01.1.1.

637 026

Odmeny a príspevky posl.OZ

       500

     500

    500

01.1.1.

637 027

Odmeny na základe dohôd

       350

    350

    350

01.1.1.

641 006 zd.111

Bežné transfery RO-spol.st.úrad

       350

    350

    350

01.1.1

641 006 zdr. 41

Bežné transfery RO-spol.st.úrad

      700

    700

    700

01.1.1.

642 006

Členské príspevky-ZMOS,

      100

    100

    100

 

 

SPOLU ZA triedu  01.1.1.

SPRÁVA  OBCE

58 599

58 599

58 599

 

 

 

 

 

01.1.1.

634 001

Palivo, mazivá

      250

     250

     250

01.1.1.

634 002

Servis, údržba

      200

     200

 

     200

01.1.1.

633 006

Všeobecný material

      400

     400

     400

01.1.1.

634 003

Poistenie

      150

     150

 

    150

 

 

SPOLU :

59 599

59 599

59 599

 

 

 

   INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY

   EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

 

 

 

01.3.3.

611 000-zdr. 111

Tar.plat, ost.plat-  zdroj 111 +poist.

   50

   50

     50

01.3.3.

632 003 zdr. 111

Poštové známky-evid.obyv- 111

   20

   20

     20

01.3.3.

633 006 zdr. 111

Kanc.potreby- evid.obyv.

   50

   50

     50

 

 

           SPOLU :

 120

 120

   120

 

 

   FINANČNÁ OBLASŤ

 

 

 

01.1.2.

637 012

Poplatky v banke

  800

 800

   800

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRANA PRED POŽIARMI

 

 

 

03.2.0.

642 006

Členské príspevky PO

   58

    58

    58

 

 

              SPOLU : 03.2.0.

   58

    58

    58

 

 

 

 

 

 

 

 

     CESTNÁ DOPRAVA

 

 

 

04.5.1.

635 006

Údržba miestnych komunikácií

 400

  400

  400

 

 

             SPOLU : 04.5.1.

 400

  400

  400

 

 

 

 

 

 

 

 

     NAKLADANIE S OPADMI

 

 

 

05.1.0.

633 004

Nákup kuka nádob

    500

   500

   500

05.1.0.

637 004

Odvoz odpadov

 4 200

4 200

4 200

 

 

            SPOLU za tr. 05.1.0.

 4 700

4 700

4 700

 

 

 

 

 

 

 

 

       OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

 

 

 

1AC1

611 

Tarifný plat

6 672

 

 

1AC1

612001

Osobný príplatok

   528

 

 

1AC1

621 000

Poistné do zdrav.poist. VŠZP

   240

 

 

1AC1

623 000

Poistné do ost. zdrav.poist.

   480

 

 

1AC1

625001

Nemoc.poistenie 1,4

   101

 

 

1AC1

625 002

Poistné na starobné poistenie 14

1 008

 

 

1AC1

625 003

Poistné na úrazové poistenie    0,8

     58

 

 

1AC1.

625 004

Poistné na invalidné poistenie  3,0

   216

 

 

1AC1

625005

Poistné na poistenie v nezamest.

     72

 

 

1AC1

625 007

Poistné do rezervného fondu  4,75

   342

 

 

1AC2

611 

Tarifný plat

1 680

 

 

1AC2

612001

Osobný príplatok

   144

 

 

1AC2

621 000

Poistné do zdrav.poist. VŠZP

     61

 

 

1AC2

623 000

Poistné do ost. zdrav.poist.

   121

 

 

1AC2

625001

Nemocenské poistenie             1,4                    

     26

 

 

1AC2

625 002

Poistné na starobné poistenie 14

   255

 

 

1AC2

625 003

Poistné na úrazové poistenie    0,8

     15

 

 

1AC2

625 004

Poistné na invalidné poistenie   3,0

     55  

 

 

1AC2

625005

Poistné  na poistenie v nezamest.

     18

 

 

1AC2

625 007

Poistné do rezervného fondu  4,75

     87

 

 

 

 

 

12179

 

 

41

611 

Tarifný plat

 2016

 

 

41

612001

Osobný príplatok

    480

 

 

41

621 000

Poistné do zdrav.poist. VŠZP

      83

 

 

41

623 000

Poistné do ost. zdrav.poist.

    170

 

 

41

625001

Nemocenské poistenie             1,4                    

       35

 

 

41

625 002

Poistné na starobné poistenie 14

     350

 

 

41

625 003

Poistné na úrazové poistenie    0,8

       20

 

 

41

625 004

Poistné na invalidné poistenie   3,0

       75

 

 

41

625005

Poistné  na poistenie v nezamest.

       25

 

 

41

625 007

Poistné do rezervného fondu  4,75

     118

 

 

 

 

 

15 551

 

 

 

 

VEREJNÉ OSVETLENIE

 

 

 

06.4.0.

632 001 zdroj 41

Elektrická energia

5 000

5 000

5 000

06.4.0.

633 004

Prevádzkové stroje, prístroje,

   200

   200

   200

06.4.0.

635 006

Rutinná a štandardná údržba

   300

   300

   300

06.4.0.

637 027

Odmena mimopracovného pomeru 

   200

   200

   200

 

 

Spolu za tr. 06.4.0.

5 700

5 700

5 700

 

 

 

  REKREAČNE A ŠPORTOVÉ

  SLUŽBY

 

 

 

08.1.0.

633 006

Všeobecný material

   250

  250

    250

 

 

SPOLU za tr. 08.1.0.

   250

  250

    250

 

 

 

 

 

 

 

 

   VYS.A VYD.SLUŽBY

 

 

 

08.3.0.

632 003

Poštové služby

  60

  60

  60

08.3.0.

635 006

Údržba

300

300

300

08.3.0.

637 012

Poplatky

  15

  15

  15

 

 

SPOLU ZA TR.08.3.0.

375

375

375

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁBOŹENSKE A INÉ SPOL.SLUŽBY

 

 

 

08.4.0.

632 001

Elektrická energia DS

   280

    280

   280

08.4.0.

632 002

vodné

    20

      50

     50

08.4.0.

633 001

Interiérové vybavenie

   100

    100

   100

08.4.0.

633 006

Všeobecný materiál

   100

    100

   100

 

 

 

 

 

 

 

 

             SPOLU ZA TR. 08.4.0.

   500

     500

   500

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDŠKOLSKÁ  VÝCHOVA -MŠ

 

 

 

09.1.1.1.

611 000 zdroj41

Tar.plat ,osb.zákl.plat

 8274

8274

8274

09.1.1.1.

612 001

 Osobný príplatok    

   315

  315

  315

09.1.1.1.

623 000

Poistné do ost. zdrav.poist.

   860

  860

  860

09.1.1.1.

625 001

Poistné na nemoc. poistenie

   120

  120

  120

09.1.1.1.

625 002

Poistné na starobné poistenie

 1205

1205

1205

09.1.1.1.

625 003

Poistné na úrazové poistenie 

     70

    70

    70

09.1.1.1.

625 004

Poistné na invalidné poistenie

   260

  260

   260

09.1.1.1.

625 005

Poistné na poistenie v nezamest.

     86

     86

     86

09.1.1.1.

625 007

Poistné do rezervného fondu 

   410

   410

 

   410

09.1.1.1.

632 001

Energia –plyn, elekt.energia

   2 000

2 000

 2 000

09.1.1.1.

632 002

Vodné  

      150

   150

   150

09.1.1.1.

632 003

Poštovné a telekom.služby

        30

      30

     30

09.1.1.1.

633 006

Všeobecný materiál

      150

    150

    150

09.1.1.1.

633 009zdroj 41

Didaktické pomôcky

        50

       50

      50

09.1.1.1.

633 009zdroj111

Didaktické pomôcky

        50

       50

      50

09.1.1.1.

637 016

Prídel do soc. fondu

        86

       86

      86

 

 

Spolu za tr.09.1.1.1.

 14 116

14 116

14 116

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKE STRAVOVANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.6.0.1.

611 000 zdroj41

Tar.plat ,osb.zákl.plat

5 760

5 760

5 760

09.6.0.1.

621 000

Poistné do zdrav.poist.  VŠZP

   576

   576

   576

09.6.0.1.

625 001

Poistné na nemoc. poistenie

     82

     82

     82

09.6.0.1.

625 002

Poistné na starobné poistenie

   806

   806

   806

09.6.0.1.

625 003

Poistné na úrazové poistenie 

     46

     46

     46

09.6.0.1.

625 004

Poistné na invalidné poistenie

   175

   175

   175

09.6.0.1.

625 005

Poistné na poistenie v nezamest.

     58

     58

     58

09.6.0.1.

625 007

Poistné do rezervného fondu 

   275

   275

   275

09.6.0.1.

633 004

Prevádzkové stroje,zariadenie

     40

     40

     40

09.6.0.1.

637 016

Prídel do soc.fondu

     50

     50

     50

 

 

SPOLU ZA Tr.09.6.0.1.

7 868

7 868

7 868

09.6.0.1

633011

Za potraviny do ŠJ

    700

   700

  700

 

 

CELKOM za TR 09601

8 568

8 568

8 568

 

 

                STAROBA

 

 

 

10.2.0.

642 014

Staroba ,jednot.-soc.pomoc.dôch

  800

  800

    800

10.2.0.

633 016

Nákup na deň dôchodcov

  300

  300

    300

 

 

             SPOLU ZA tr. 10.2.0.

1 100

1 100

1 100

 

 

 

 

 

 

 

 

DÁVKA SOC.POMOCI

 

 

 

10.4.0

637 006zdroj111

Náhrady -  rod.prídavky

300

300

300

 

 

  SPOLU TR.10.4.0.

300

300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu bežné výdavky

112 137

93 886

93 886

 

Kapitálové výdavky

Tr.podtr.

Pol.Podpol.

                NÁZOV

 

 

 

04.5.1.

717  001

Realizácia nových stavieb-autob.zast.

  5 000

     0

   0

04.5.1.

717 002

Rekonštrukcia chodníkov 

13 500

      0

   0

08.2.0.

717 002

Realizácia nových stavieb - Amfiteater  

   5 000

5 000

5 000

0.1.1.1

713 003

Kamerový systém 

 35 000

 

 

 

 

Spolu :

 58 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU BEŽNE a KAPITÁLOVÉ

170 637

98 886

96 886