Všeobecné informácie Ministerstva vnútra o voľbách 2022

 

Informácie k volbám v obci Veľké Raškovce

 

 

 

                                                                                   

Tisztelt polgárok!
A falusi rádióban elhangzott hirdetések mostantól meghallgathatók az interneten is.
Az elérhetőségek a következők:
www.velkeraskovce.sk

vagy a

https://hlasenie.vmflorian.sk/vox/07675-velke-raskovce…
Ha online értesítéseket kíván kapni az elhangzott hirdetésekről, akkor regisztráljon egy e-mail elküldésével a rozhlas@velkeraskovce.sk e-mail címre.

Az e-mail-nek elég tartalmaznia egy nevet és egy telefonszámot amely segítségével megerősíthető az e-mail regisztrációja az adatbázisban.

                                                                                   

Vážení občania !
Hlásenia obecného rozhlasu odteraz môžete hocikedy vypočuť aj na internete na nasledujúcich odkazoch:
www.velkeraskovce.sk
alebo

https://hlasenie.vmflorian.sk/vox/07675-velke-raskovce…
V prípade, ak chcete dostávať online notifikácie o hlásení, stačí zaregistrovať sa zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu rozhlas@velkeraskovce.sk.
E-mail má obsahovať meno a telefónne číslo podľa ktorého bude potvrdená registrácia e-mailovej adresy do databázy odberateľov notifikácií.

                                                                                   

Fotky a videozostrih z podujatia

 

 

 

Fotogaléria 

 

 

 

                                                                                   

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

-malé domáce kompostéry 

Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území jedenástich obcí patriacich do Združenia miest a obcí Použia.

V rámci projektu bude každá domácnosť v obciach Beša, Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Krišovská Liesková, Maťovské Vojkovce, Oborín, Ruská, Veľké Raškovce, Veľké Slemence a Vojany vybavená kompostérom na domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

V júli 2017 bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP). Schvaľovací proces trval cca 9 mesiacov, počas tejto doby sme boli viac krát vyzvaní na doplnenie dodatočných informácií a dokumentov.

V apríli 2018 bol na projekt z programu OPKŽP schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 193 171,10 EUR. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 203 338 EUR. Spolu bude pre horeuvedené obce dodaných 1904 kompostérov.

V júni 2018 bola medzi Združením miest a obcí Použia a Ministerstvom životného prostredia SR podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP vo výške 193 171,10 EUR.

Verejné obstarávanie na dodávateľa kompostérov bolo zrealizované pred podaním žiadosti v júli 2017. Účinnosť kúpnej zmluvy z víťazom verejného obstarávania bola odložená a podmienená schválením dotácie a pozitívnym výsledkom povinnej kontroly verejného obstarávania zo strany sprostredkovateľského orgánu. Ihneď po podpise Zmluvy o NFP bola celá dokumentácie k VO zaslaná na ex post kontrolu.

V júli 2018 bola ukončená finančná kontrola verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom, čím nadobudla účinnosť kúpna zmluva s dodávateľom kompostérov.

V júli 2018 boli vyrobené informačné plagáty k projektu pre každú obec. V rámci informovania o projekte je každá obec povinná počas realizácie projektu vyvesiť plagát na úradnej tabuli v obci a taktiež zverejniť informáciu o projekte na web stránke obce.

V súčasnosti prebieha komunikácia s dodávateľom kompostérov ohľadne času a spôsobu dodávky kompostérov.

 

 

                                                                                   

Dňa 3.9.2018 bola podpísaná zmluva na realizáciu zastrešenia obecného amfiteatra. 

   

 

 

Podrobnosti najdete v dokumentácií pre výber zhotoviteľa. 

 

                                                                                   

Na vybudovanie kamerového systému bola podpísana zmluva s firmou VAMAP Michalovce.

 

Podrobnosti najdete v dokumentácií pre výber zhotoviteľa. 

Dňa 09.04.2018 bula uzavretá nová zmluva na pokračovanie rekonštrukcie miestných chodníkov.

Letecké fotky