Základné informácie o obci

Veľké Raškovce

 

OBSAH                                                                                                                            

 1. Mapa obce
 2. Identifikačné údaje obce
 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
 4. Poslanie, vízie, ciele
 5. Základná charakteristika obce

      5.1. Geografické údaje 

      5.2.  Demografické údaje 

      5.3.  Ekonomické údaje 

      5.4.  Symboly obce 

      5.5.  Logo obce

      5.6.  História obce

      5.7.  Pamiatky  

      5.8.  Významné osobnosti obce 

 6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

 6.1. Výchova a vzdelávanie 

 6.2. Zdravotníctvo

      6.3. Sociálne zabezpečenie 

      6.4. Kultúra

      6.5. Hospodárstvo 

 

 

 1. Mapa obce

                                                       

 1. Identifikačné údaje obce

Názov:  Obec Veľké Raškovce

Sídlo:    076 75 Veľké Raškovce 122

IČO:      00332054

Štatutárny orgán obce: Mgr.Elemér Jakab ,starosta obce

Telefón:056 6395261,

Mail:ou@velkeraskovce .sk

Webová stránka: www.velkeraskovce.sk

 

 1. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Mgr. Elemér Jakab

Zástupca starostu obce: Ing.Dionýz Kaszonyi

Hlavný kontrolór obce:

Obecné zastupiteľstvo: Rita Kocúrová, Zoltán Döry, Štefan Medve, Jozef Szabó,

Ing.Dionýz Kaszonyi

Komisie:

 1.  Komisia finančná a správu majetku obce
 2.  Komisia sociálnych vecí  šport
 3.  Komisia na ochranu verejného poriadku

 

Obecný úrad: Katarína Hatvanyiová-samostatný odborný referent

 

 1. Poslanie, vízie, ciele

 

Poslanie obce:

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho

rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov.. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje.

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie   úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného majetku obce.

Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.

Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom  správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa   preniesol na obec.

Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú  prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej spôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.

Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri

organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.

Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových  organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú  obce v sústave podvojného účtovníctva.

Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.

Základnými dokumentmi  strategického plánovania Obce , je Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja Obce    ako strednodobý strategický dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy.

Vízie obce:

a/Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne,   

     prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce,

b./ Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom,      

    dodávateľom a  ostatným subjektom.

c./ Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a    

     zapojenie občanov do riešenia vecí verejných

d./ Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť .

Ciele  obce:

Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú kultúrnu a  podnikateľskú činnosť v obci .

 

 1. Základná charakteristika obce

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

 

5.1.Geografické údaje

Geografická poloha obce :

Obec Veľké Raškovce sa nachádza v Košickom kraji, rozprestiera  sa pri rieke Laborec na východoslovenskej nížine .

Susedné mestá a obce :

Katastrálne územie Veľké Raškovce hraničí na východe s katastrom Vojany, na juhu s katastrom Beša, na juhozápade s katastrom Oborín, na severe s katastrom Malé Raškovce.   

Celková rozloha obce :1200 ha

Nadmorská výška :najnižší bod 99 m, najvyšší bod  106 m

 

5.2. Demografické údaje 

Hustota  a počet obyvateľov : k 31.12.2014 - 301

Národnostná štruktúra :

-slovenská 22

- maďarská  277

- česká 2

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :

Rímsko- katolícke vierovyznanie – 35 %

Grécko –katolícke vierovyznanie – 30 %

Reformované vierovyznanie         -  30 % 

Jehovovi svedkovia                       -  5 %   

Vývoj počtu obyvateľov :vývoj počtu obyvateľov má mierne klesajúcu tendenciu

 

5.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : 10%

Nezamestnanosť v okrese :19 %

Vývoj nezamestnanosti : má mierne stupujúcu tendenciu

5.4 Symboly obce

Erb obce :

Súčasný erb obce vychádza zo symbolu používané v minulosti. Erb obce tvorí : v modrom poli v člne stojací rybár rybárskou udicou a hornej časti v zelené pole .

Vlajka obce :

Vlajku obce Veľké Raškovce tvoria štyri pozdĺžne pruhy – zelený, biely, žltý, modrý. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je cípmi.

 

Pečať obce :

Pečať obce je okrúhla uprostred  s obecným symbolom a kruhopisom

OBEC VEĹKÉ RAŠKOVCE

5.5. 

Obec Veľké Raškovce nemá logo

5.6. História obce – prvá zmienka o obcí pochádza z roku 1363.

5.7. Pamiatky -nemá

5.8 Významné osobnosti obce -nemá

 1. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

-Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na :

Oblasť technického vybavenia-údržba budovy materskej školy , vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami

6.2 Zdravotníctvo

 Zdravotnú starostlivosť občanom obce je zabezpečovaná privátnou ambulanciou  zmluvného praktického lekára v susednej obci Vojany .

6.3 Sociálne zabezpečenie

 Sociálne služby v obci zabezpečuje :

-Obec poskytuje terénnu opatrovateľskú službu pre občanov v domácom prostredí.

-Obec prijala 3 opatrovateľov cez Implementačnú agentúru.

- Zariadenie sociálnych služieb t.j, dom dôchodcov vo Veľkých Kapušanch zabezpečuje sociálnu službu pre seniorov v  3 zariadeniach .

6.4 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad prostredníctvo komisie pre kultúru, šport a mládež pri OZ v spolupráci s riaditeľkou  materskej školy .

Obec prevádzkuje miestny rozhlas.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život  sa bude orientovať na  rozšírenie predovšetkým klubovej činnosti .

 

6.5. Hospodárstvo

Služby v obci poskytujú:

Súkromná predajňa Potraviny -Bučko

Pohostinstvo – p. Bučko Juraj

Čerpacia stanica PHM- EMI spol.s.r.o Veľké Raškovce

Szabotrans –Veľké Raškovce 62

TIP-TOP- Veľké Raškovce č. 38

 

Poľnohospodárska výroba :

PD „Skarabeus- agro“  Veľké Raškovce 

FARMA BT Veľké Raškovce

Skarabeus s.r.o. Veľké Raškovce

VRBA FF  Veľké Raškove

Tuca Barnabáš SHR-Veľké Raškvoce

AGROTAM- Veľké Raškovce 87

SHR –Benjamin Popély Veľké Raškovce 73

SHR – Katarína Tóthová Veľké Raškovce 94

SHR-  Barnabáš Bálint, Veľké Raškovce 92