1.   Úvod    

2.   Účely spracúvania    

      2.1. Evidencia obyvateľov 

      2.2. Stály zoznam voličov

      2.3. Osvedčovanie listín a podpisov

      2.4. Miestne dane a poplatky

      2.5. Rozhodovanie vo veciach životného prostredia

      2.6. Hlavný kontrolór

      2.7. Stavebný úrad

      2.8. Správa registratúry

      2.9. Oznamovanie protispoločenskej činnosti

      2.10. Účtovné doklady

      2.11. Obecné zastupiteľstvo

      2.12. Zmluvné vzťahy

      2.13. Hrobové miesta

      2.14. Zverejňovanie foto a video

      2.15. Pozývanie občanov s trvalým pobytom v obci

      2.16. Rybársky preukaz

      2.17. Dobrovoľný hasičky zbor

      2.18.  Sociálna starostlivosť

      2.19.  Školský úrad

3. Vaše práva podľa NARIADENIA EU A ZÁKONA o ochrane údajov

4. Právo podať sťažnosť

 

 

1.Úvod

 

Vážený občan,

 

v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany pravádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa,  vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov a na základe súhlasu dotknutej osoby.  Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok ( právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní (podrobnosti o poskytnutí osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania).

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú uvedené v registratúrnom pláne a pri jednotlivých účeloch spracúvania. 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Poskytnutie osobných údajov na realizáciu úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinnosti prevádzkovateľa je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a tiež je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod.

Poskytnutie osobných údajov na základe čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby) má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto dokumente, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Tento dokument môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia bola vydaná dňa 25.5.2018.

 

Zodpovedná osoba – kontaktné údaje:

Ak by ste sa s nami chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na:

zodpovednaosoba@ppprotect.sk.

(späť)

 

2.Účely spracúvania

 

2.1.Evidencia obyvateľov

Účel spracúvania:

Prihlasovanie a odhlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu.

Právny základ:

- článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

MV SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Okresný úrad:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 10 rokov.

(späť)

2.2.Stály zoznam voličov

Účel spracúvania:

Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov za účelom výkonu volebného práva.

Právny základ:

- článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

MV SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 5 rokov.

(späť)

 

2.3. Osvedčovanie listín a podpisov

Účel spracúvania:

Osvedčovane listín a podpisov na listinách a vedenie evidencie listín a podpisov.

Právny základ:

- článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle Zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami  a platného Registratúrneho plánu a poriadku 10 rokov na Obecnom úrade, odkiaľ sú Vaše osobné údaje odovzdané do štátneho archívu, nakoľko Vaše osobné údaje majú trvalú archivačnú hodnotu.

(späť)

 

2.4.  Miestne dane a poplatky

Účel spracúvania:

Vedenie evidencie a spracúvanie agendy miestnych daní a poplatkov.

Právny základ:

- článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Daňový úrad:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 10 rokov.

(späť)

 

2.5.  Rozhodovanie vo veciach životného prostredia

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k rozhodovaniu vo veciach životného prostredia.

Právny základ:

- článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- zákon 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov;

- zákon 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo  životného prostredia SR:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:

Zákona č. 543/2002 Z.z. . o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

Zákona č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní pôdy v znení neskorších predpisov

Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie prostredia v znení neskorších predpisov

Zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov

Okresný úrad:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:

Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov .

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 10 rokov.

(späť)

 

2.6. Hlavný kontrolór

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k výkonu kontrolnej činnosti v obci.

Právny základ:

- článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov;

- ďalšie zákony súvisiace s výkonom funkcie hlavného kontrolóra obce.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Osobitná kategória a bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 10 rokov.

(späť)

 

2.7. Stavebný úrad

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k územnému konaniu, vydávaniu územných rozhodnutí, stavebných povolení, povolení užívania stavieb, vedenie konania o priestupkoch a správnych deliktoch a ďalšie konania.

Právny základ:

- článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo  dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:

Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

           Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 10 rokov.

(späť)

 

2.8. Správa registratúry

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri archivácii a vedení registratúrnych záznamov ako aj evidencie odoslanej a doručenej pošty.

Právny základ:

- článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- zákon č. 266/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo  vnútra SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:

Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákona č. 266/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 10 rokov.

(späť)

 

2.9. Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri prešetrovaní podnetov podaných k prešetreniu protispoločenskej činnosti.

Právny základ:

- článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo  spravodlivosti SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:

Zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 5 rokov.

(späť)

 

2.10. Účtovné doklady

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní účtovných dokladov.

Právny základ:

- článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Finančná správa:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:

Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 10 rokov.

(späť)

 

2.11.  Obecné zastupiteľstvo

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri rozhodovaní o základných otázkach týkajúcich sa fungovania obce.

Právny základ:

- článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Osobitná kategória a bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 10 rokov.

(späť)

 

2.12.Zmluvné vzťahy

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie zmlúv, evidencie pohľadávok, upomínanie dlžníkov, uzatváranie zmlúv o prenájme.

Právny základ:

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zmluva a predzmluvné vzťahy;

- zákon č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Finančná správa:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:

Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 10 rokov.

(späť)

 

2.13. Hrobové miesta

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie a prenájme hrobových miest.

Právny základ:

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zmluva a predzmluvné vzťahy;

- článok 6, ods. 1, písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, súhlas dotknutej osoby;

- zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Finančná správa:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:

Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

(späť)

 

2.14.Zverejňovanie foto a video

Účel spracúvania:

Osobné údaje sú spracúvané  na základe osobitnej potreby a požiadavky. Dotknuté osoby sa môžu podieľať na propagácii obce zverejnením ich fotografií, obrazového záznamu a obrazovo-zvukového záznamu na rôznych propagačných materiáloch a v médiách, na webovom sídle obce a na sociálnych sieťach.  Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané na základe súhlasu.

Právny základ:

Osobné údaje osôb propagujúcich prevádzkovateľa sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby podľa článku 6, ods. 1, písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v zmysle článku 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 78 ods. 1, 2 Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z.z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 5 rokov alebo do odvolania súhlasu.

(späť)

 

2.15. Pozývanie občanov s trvalým pobytom v obci

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k vyrozumeniu občanov s trvalým pobytom v obci, ktorí sú jednotlivo pozývaní prostredníctvom pošty alebo osobne poverením zamestnancom prevádzkovateľa z dôvodu životného jubilea, organizovania dňa seniorov, organizovania uvítania novorodencov do života a ďalších kultúrno-spoločenských akcií organizovaných prevádzkovateľom, pre ktorých je potrebné zasielať pozvánky konkrétnej dotknutej osobe.

Právny základ:

- článok 6, ods. 1, písm. e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu jedného roka.

(späť)

 

2.16.Rybársky preukaz

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie rybárskych preukazov.

Právny základ:

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zmluva a predzmluvné vzťahy;

- zákon č. 216/2018 Z. z. o  rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 10 rokov.
(späť)

 

2.17. Dobrovoľný hasičky zbor

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k plneniu zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou pri prevádzkovaní obecného Dobrovoľného hasičského zboru.

Právny základ:

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov;

- článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

(späť)

 

2.18. Sociálna starostlivosť

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k poskytovaniu pomoci osobám v hmotnej núdzi.

Právny základ:

- článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:

      Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

      Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

      Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Exekútor:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 233/2015 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Osobitná kategória a bežné osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku po dobu 10 rokov.

(späť)

 

2.19. Školský úrad

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k evidencii žiakov a register riaditeľov.

Právny základ:

- článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

- zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Centrálny register ministerstva školstva SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:

      Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov;

      Zzákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov;

Samosprávny kraj, Štátna školská inšpekcia:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle:

      Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov;

      Zzákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov;

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Bežné osobné údaje a osobitnú kategóriu osobných údajov.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

 (späť)

 

 

3. Vaše práva podľa NARIADENIA EU A ZÁKONA o ochrane údajov

Považujeme za dôležité, aby ste chápali, že osobné údaje ktoré spracúvame sú vašimi údajmi a že s ich spracúvaním súvisia práva. Okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov máte aj iné práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

 1. Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 1. Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 1. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 1. Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 1. Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 1. Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

 1. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  

 1. Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. 

(späť)

 

4. Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;

https://dataprotection.gov.sk

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

 

§

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. 

(späť)