Kód    Názov sadzby    Sadzba    Doplnková sadzba    jednotka
AUT Daň za predajné automaty 50,0000   EUR/ks/rok
OSO Komunálny odpad 10,0000   EUR/osoba/rok
OSO Komunálny odpad - podnikateľ, právnické osoby  25,1800   EUR/osoba/rok
PES Daň za psa 5,0000   EUR/ks/rok
POZ orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady 0,9000 0,2967 EUR/m2/rok
POZ trvalé trávne porasty 0,9000 0,1002 EUR/m2/rok
POZ záhrady 0,8000 1,32 EUR/m2/rok
POZ lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy 1,2500 0,1113 EUR/m2/rok
POZ zastavané plochy a nádvoria 0,8000 1,32 EUR/m2/rok
POZ stavebné pozemky 0,8000 13,28 EUR/m2/rok
POZ ostané plochy okrem stavebných pozemkov 125,0000 0,033 EUR/m2/rok
STA stavby na bývanie, stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 0,0340 0 EUR/m2/rok
STA stavby na bývanie, stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby - viac podlažné 0,0590 0 EUR/m2/rok
STA stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky 0,0700 0 EUR/m2/rok
STA stavby rekreačných a záhradkárských chát 1,0000 0 EUR/m2/rok
STA samostatne stojace garáže 0,1330 0 EUR/m2/rok
STA priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike 0,3320 0 EUR/m2/rok
STA stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť 0,3400 0 EUR/m2/rok
STA ostané stavby 0,2000 0 EUR/m2/rok