Bežné príjmy

Položka podpoložka

 

Názov

 

Návrh 2016

Návrh 2017

Návrh 2018

111 003

Výnos dane z príj.poukz. územnej samosprávy

59 250

59 250

 59 250

121 001

Daň z pozemkov

22700

22700

 22700

121002

Daň zo stavieb

  3000

  3000

   3000

133 001

Daň za psa

    380

    380

     380

133 012

Daň za užívanie verej.pristranstva

    200

    200

     200

133 013

Za komunálne odpady a drob.st.odp

 1900

   1900

   1900

212 002

Z prenajatých pozemkov

      10

       10

       10

212 003

Z prenajatých budov

  5840

   5840

   5840

221 004

Ostatné poplatky

  2000

  2000

   2000

223 001

Poplatky a predaj služieb

17000

 17000

 17000

242

Úroky z tuz. vkladov

      20

        20

        20

292 012

Príjmy z dobropisov

 1000

   1000

   1000

312 001

Dotácia –RP –zdroj 111

   600

     600

     600

312 001

 

Dotácia na voľby do NR SR

   650

      0

       0

312 012

Dotácia pre MŠ –predš. v –zdroj-111

   100

  100

   100

312 012

Krajský stavebný úrad – zdroj 111

    300

  300

   300

312 012

Kraj.úrad na cestnú dopr. zdroj 111

     14

     14

      14

312 012

Ministerstvo vnútra SR –evid.obyv

   105

    105

    105

312 001 11T1

Opatrovateľská služba

 

      0

      0

312 001 11T2

Opatrovateľská služba

 

      0

      0

 

SPOLU :

115 069

114 419

114 419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančné operácie –Príjmové 

 

 

 

 

 

 

 

Pol.podpol.

Názov

Návrh 2016

Návrh 2017

Návrh 2018

454 001

Prevod prostriedkov z pen. fondov

10 000

10 000

10 000

 

Spolu :

10 000

10 000

10 000

 

PRIJMY CELKOM :

125 069

124 419

124 419

 

Výdavky bežného rozpočtu

Tr.podtr.

Pol.podpol

Názov

Návrh 2016

Návrh 2017

Návrh 2018

01.1.1.

611     zdroj 41

  SPRÁVA OBCE –tarifný    

  plat,funk.platSp- Z01.1.1.ráva  

23900

23900

23900

01.1.1.

612 001

Osobný príplatok

  3600

  3600

  3600

01.1.1.

621

Poistenie do VŠZP

  2750

  2750

 2750

01.1.1.

625 001

Poistné na nemoc.poist

    385

    385

    385

01.1.1.

625 002

Poistné na starobné poistenie

  3850

  3850

  3850

01.1.1.

625 003

Poistné na úrazové poistenie 

     220

     220

     220

01.1.1.

625 004

Poistné na invalidné poistenie

     825

    825

     825

01.1.1.

625 005

Na poistné v nezamestnanosti

     270

    270

     270

01.1.1.

625 007

Poistné do rezervného fondu  

   1310

  1310

1310

01.1.1.

631 001

cestovné

     300

     300

   300

01.1.1.

632 001

Elektrická energia ,plyn

  12500

12500

12500

01.1.1.

632 002

Vodné 

      400

     400

    400

01.1.1.

632 003

Poštové služby a telekomunikačné služby

    2500

   2500

   2500

01.1.1.

633 001

Interiérové vybavenie 

      300

      300

    300

01.1.1.

633 002

Výpočtová technika

      500

      500

    500

01.1.1.

633 004

Prevádzkové stroje,

      200

      200

    200

01.1.1.

633 006

Všeobecný materiál

    2500

    2500

  2500

01.1.1.

633 009

Knihy,časopisy,noviny

       400

      400

     400

01.1.1

633 015

Palivá ako zdroj energie

       350

      350

     350

01.1.1.

633 016

Reprezentačné

     2000

   2000

   2000

01.1.1.

634 001

Palivo mazivá

       100

     100

     100

01.1.1.

634 003

Poistenie mot.vozidla

        230

     230

     230

01.1.1.

635 002

Údržba výpočtov.techniky

       300

     300

     300

01.1.1.

635 004

Údržba prevádzk.strojov

       100

     100

     100

01.1.1.

635 006

Údržba budov

      100

     100

     100

01.1.1.

637 001

Školenie, kurzy, semináre

       100

     100

     100

01.1.1

637 002

Šport.a kult.podujatie-deň obce

     1000

   1000

   1000

01.1.1.

637 003

Propag.rekl. –WEB stránka

       200

     200

     200

01.1.1.

637 004

Všeob.služby-revízie zariadení

       200

     200

     200

01.1.1.

637 005

Audítorské služby

      550

    550

     550

01.1.1.

637 005-1

Špecial.služby.-projektov.práce

    1000

  1000

   1000

01.1.1.

637 006

Lekárske posudky

       100

     100

     100

01.1.1.

637 014

Stravovanie

       500

     500

     500

01.1.1

637 015

Poistné -budov

       650

     650

     650

01.1.1.

637 016

Prídel do soc.fondu

      100

    100

    100

01.1.1.

637 026

Odmeny a príspevky posl.OZ

      500

    500

    500

01.1.1.

637 027

Odmeny na základe dohôd

      350

    350

    350

01.1.1.

641 006 zd.111

Bežné transfery RO-spol.st.úrad

      350

    350

    350

01.1.1

641 006 zdr. 41

Bežné transfery RO-spol.st.úrad

      500

    500

    500

01.1.1.

642 006

Členské príspevky-ZMOS,

      100

   100

    100

 

 

SPOLU ZA triedu  01.1.1.

SPRÁVA  OBCE

66 090

66 090

66 090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY

   EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

 

 

 

01.3.3.

611 000-zdr. 111

Tar.plat, ost.plat-  zdroj 111 +poist.

   50

   50

     50

01.3.3.

632 003 zdr. 111

Poštové známky-evid.obyv- 111

   20

   20

     20

01.3.3.

633 006 zdr. 111

Kanc.potreby- evid.obyv.

   84

   84

     84

 

 

           SPOLU :

 154

 154

   154

 

 

   FINANČNÁ OBLASŤ

 

 

 

01.1.2.

637 012

Poplatky v banke

  800

 800

800

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRANA PRED POŽIARMI

 

 

 

03.2.0.

642 006

Členské príspevky PO

   58

    58

    58

 

 

              SPOLU : 03.2.0.

   58

    58

    58

 

 

 

 

 

 

 

 

     CESTNÁ DOPRAVA

 

 

 

04.5.1.

635 006

Údržba miestnych komunikácií

 400

  400

  400

 

 

             SPOLU : 04.5.1.

 400

  400

  400

 

 

 

 

 

 

 

 

     NAKLADANIE S OPADMI

 

 

 

05.1.0.

633 004

Nákup kuka nádob

  500

  500

  500

05.1.0.

637 004

Odvoz odpadov

2800

2800

2800

 

 

            SPOLU za tr. 05.1.0.

3300

3300

3300

 

 

 

 

 

 

 

 

       VOĽBY DO NR SR

 

 

 

01.6.0.

621 000 Zdr.111

Poistné do zdrav.poist. VŠZP

   30

 

 

01.6.0.

623 000

Poistné do ost. zdrav.poist.

   10

 

 

01.6.0.

625 002

Poistné na starobné poistenie

   10

 

 

01.6.0.

625 003

Poistné na úrazové poistenie 

     1

 

 

01.6.0.

625 004

Poistné na invalidné poistenie

     2

 

 

01.6.0.

625 007

Poistné do rezervného fondu 

     3

 

 

01.6.0.

631 001

Cestovné náhrady

   10

 

 

01.6.0.

632 003

Poštovné

   10

 

 

01.6.0.

633 006

Všeobecný materiál

   50

 

 

01.6.0.

633 016

Reprezentačné

   20

 

 

01.6.0.

634 001

Palivo ,maziva

   20

 

 

01.6.0.

637 007

Cestovné náhrady -komisia

   70

 

 

01.6.0.

637 026

Odmeny a príspevky

 300

 

 

01.6.0.

637 027

Odmeny prac. mimoprac. pomeru

   70

 

 

 

 

Spolu za tr.01.6.0.

 606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEREJNÉ OSVETLENIE

 

 

 

06.4.0.

632 001 zdroj 41

Elektrická energia

4000

4000

4000

06.4.0.

633 004

Prevádzkové stroje, prístroje,

200

200

200

06.4.0.

635 006

Rutinná a štandardná údržba

300

300

300

06.4.0.

637 027

Odmena mimopracovného pomeru 

200

200

200

 

 

Spolu za tr. 06.4.0.

4700

4700

4700

 

 

 

  REKREAČNE A ŠPORTOVÉ

  SLUŽBY

 

 

 

08.1.0.

633 006

Všeobecný material

   250

  250

    250

 

 

SPOLU za tr. 08.1.0.

   250

  250

    250

 

 

 

 

 

 

 

 

   VYS.A VYD.SLUŽBY

 

 

 

08.3.0.

632 003

Poštové služby

  60

  60

  60

08.3.0.

635 006

Údržba

300

300

300

08.3.0.

637 012

Poplatky

  15

  15

  15

 

 

SPOLU ZA TR.08.3.0.

375

375

375

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁBOŹENSKE A INÉ SPOL.SLUŽBY

 

 

 

08.4.0.

632 001

Elektrická energia DS

   250

    250

   250

08.4.0.

632 002

vodné

     50

      50

     50

08.4.0.

633 001

Interiérové vybavenie

   100

    100

   100

08.4.0.

633 006

Všeobecný materiál

   100

    100

   100

 

 

 

 

 

 

 

 

             SPOLU ZA TR. 08.4.0.

   500

     500

   500

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDŠKOLSKÁ  VÝCHOVA -MŠ

 

 

 

09.1.1.1.

611 000 zdroj41

Tar.plat ,osb.zákl.plat

 8274

8274

8274

09.1.1.1.

612 001

 Osobný príplatok    

   315

  315

  315

09.1.1.1.

623 000

Poistné do ost. zdrav.poist.

   860

  860

  860

09.1.1.1.

625 001

Poistné na nemoc. poistenie

   120

  120

  120

09.1.1.1.

625 002

Poistné na starobné poistenie

 1205

1205

1205

09.1.1.1.

625 003

Poistné na úrazové poistenie 

     70

    70

    70

09.1.1.1.

625 004

Poistné na invalidné poistenie

   260

  260

   260

09.1.1.1.

625 005

Poistné na poistenie v nezamest.

     86

     86

     86

09.1.1.1.

625 007

Poistné do rezervného fondu 

   410

   410

 

   410

09.1.1.1.

632 001

Energia –plyn, elekt.energia

   2000

2000

2000

09.1.1.1.

632 002

Vodné  

   150

150

150

09.1.1.1.

632 003

Poštovné a telekom.služby

   230

230

230

09.1.1.1.

633 006

Všeobecný materiál

  150

150

150

09.1.1.1.

633 009zdroj 41

Didaktické pomôcky

    50

50

50

09.1.1.1.

633 009zdroj111

Didaktické pomôcky

  100

100

100

09.1.1.1.

637 016

Prídel do soc. fondu

   86

  86

  86

 

 

Spolu za tr.09.1.1.1.

 14 366

14 366

14 366

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKE STRAVOVANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.6.0.1.

611 000 zdroj41

Tar.plat ,osb.zákl.plat

4905

4905

4905

09.6.0.1.

621 000

Poistné do zdrav.poist.  VŠZP

  491

  491

  491

09.6.0.1.

625 001

Poistné na nemoc. poistenie

    70

   70

    70

09.6.0.1.

625 002

Poistné na starobné poistenie

  690

690

  690

09.6.0.1.

625 003

Poistné na úrazové poistenie 

     40

    40

    40

09.6.0.1.

625 004

Poistné na invalidné poistenie

   150

  150

  150

09.6.0.1.

625 005

Poistné na poistenie v nezamest.

      50

     50

    50

09.6.0.1.

625 007

Poistné do rezervného fondu 

    234

   234

 

   234

09.6.0.1.

633 004

Prevádzkové stroje,zariadenie

       40

     40

     40

09.6.0.1.

637 016

Prídel do soc.fondu

       50

     50

     50

 

 

SPOLU ZA Tr.09.6.0.1.

  6 720

6 720

6 720

 

 

 

 

 

 

 

 

                STAROBA

 

 

 

10.2.0.

642 014

Staroba ,jednot.-soc.pomoc.dôch

800

800

800

10.2.0.

633 016

Nákup na deň dôchodcov

300

300

300

 

 

             SPOLU ZA tr. 10.2.0.

1100

1100

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

DÁVKA SOC.POMOCI

 

 

 

10.4.0

637 006zdroj111

Náhrady -  rod.prídavky

600

600

600

 

 

  SPOLU TR.10.4.0.

600

600

600

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu bežné výdavky

100 019

99 413

99 413

 

 

Kapitálové výdavky

Tr.podtr.

Pol.Podpol.

                NÁZOV

 

 

 

04.5.1.

717  001

Realizácia nových stavieb-autob.zast.

5000

   0

0

04.5.1.

717 002

Rekonštrukcia chodníkov 

5000

5000

5000

08.2.0.

717 002

Realizácia nových stavieb - Amfiteater  

5000

5000

5000

 

 

             SPOLU :

15000

10000

10000

 

 

SPOLU BEŽNE a KAPITÁLOVÉ

115 019

109 413

109 413