Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

-malé domáce kompostéry 

Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území jedenástich obcí patriacich do Združenia miest a obcí Použia.

V rámci projektu bude každá domácnosť v obciach Beša, Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Krišovská Liesková, Maťovské Vojkovce, Oborín, Ruská, Veľké Raškovce, Veľké Slemence a Vojany vybavená kompostérom na domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

V júli 2017 bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP). Schvaľovací proces trval cca 9 mesiacov, počas tejto doby sme boli viac krát vyzvaní na doplnenie dodatočných informácií a dokumentov.

V apríli 2018 bol na projekt z programu OPKŽP schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 193 171,10 EUR. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 203 338 EUR. Spolu bude pre horeuvedené obce dodaných 1904 kompostérov.

V júni 2018 bola medzi Združením miest a obcí Použia a Ministerstvom životného prostredia SR podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP vo výške 193 171,10 EUR.

Verejné obstarávanie na dodávateľa kompostérov bolo zrealizované pred podaním žiadosti v júli 2017. Účinnosť kúpnej zmluvy z víťazom verejného obstarávania bola odložená a podmienená schválením dotácie a pozitívnym výsledkom povinnej kontroly verejného obstarávania zo strany sprostredkovateľského orgánu. Ihneď po podpise Zmluvy o NFP bola celá dokumentácie k VO zaslaná na ex post kontrolu.

V júli 2018 bola ukončená finančná kontrola verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom, čím nadobudla účinnosť kúpna zmluva s dodávateľom kompostérov.

V júli 2018 boli vyrobené informačné plagáty k projektu pre každú obec. V rámci informovania o projekte je každá obec povinná počas realizácie projektu vyvesiť plagát na úradnej tabuli v obci a taktiež zverejniť informáciu o projekte na web stránke obce.

V súčasnosti prebieha komunikácia s dodávateľom kompostérov ohľadne času a spôsobu dodávky kompostérov.

 

                                                                                   

Dňa 3.9.2018 bola podpísaná zmluva na realizáciu zastrešenia obecného amfiteatra. 

   

 

 

Podrobnosti najdete v dokumentácií pre výber zhotoviteľa. 

 

                                                                                   

Na vybudovanie kamerového systému bola podpísana zmluva s firmou VAMAP Michalovce.

 

Podrobnosti najdete v dokumentácií pre výber zhotoviteľa. 

 

                                                                                   

Vážení občania !

V nasledujúcich dňoch bude zahájená ďalšia etapa výstavby kanalizácie v našej obci. Samozrejme, že realizácia stavebných prác v tomto období prinášajú aj veľa nepríjemnosti.

Žiadame Vás preto o pochopenie a strpenie obmedzení v doprave, ako aj v celodennom živote obce.  

V tomto roku máme  naplánovanú realizáciu úsekov podľa nižšieho náčrtu a realizáciu výtlačnej vetvy do Oborína. 

Detaily jednotlivých úsekov si môžete pozrieť na nižšie uvedených odkazoch:

Úsek kanalizačnej siete - 1 

Úsek kanalizačnej siete - 2 

Výtlačná vetva - smer Oborín 

Dňa 09.04.2018 bula uzavretá nová zmluva na pokračovanie rekonštrukcie miestných chodníkov.

Letecké fotky